TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Adres : Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No: 1
Tuzla Kaymakamlığı Hizmet Binası 1.Kat

Tel : 0216701 14 50 Dahili: 1190

Web : www.sanayi.gov.tr/ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ

4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tanzim edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Yasa, tüketicilere bir takım yasal hakları tanıdığı gibi, satın alınan mal ve hizmetlerde tüketicilerin sorun yaşadıklarında dikkat etmeleri gereken bir takım kuralların ve yasal sürelerin olduğunu da unutmamaları gerekir.

Yasa, tüketicilerin tarifini, bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler olarak tanımlamıştır.

Bu nedenle, tüketiciler satın almış oldukları mal veya hizmetlerde sorun yaşadıklarında, şayet ürünün veya hizmetin parasal değeri (2010 yılı için) 938,75 TL.( dokuz yüz otuzsekiz TLyetmiş beş KR) altında olan tüketici sorunlarının çözümü için her ilçede Kaymakamlık bünyesinde kurulan İlçe Hakem Heyetleri Başkanlığı'na merkez ilçede İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na şikayet konusunu içeren bir dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, fiş, garanti belgesi, satış sözleşmesi v.s.) başvurabilirsiniz. Tüketiciler başvurularını ikamet ettikleri İl/İlçenin Hakem Heyetleri Başkanlığı'na yapabilecekleri gibi, ürünü veya hizmeti satın aldıkları İl/İlçenin Hakem Heyetlerine de başvurabilirler.

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri (2010 yılı için) 938,75 TL.( dokuz yüz otuzsekiz TL yetmiş beşKR) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, Hakem Heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Hakem Heyetinin verdiği karar lehinize ise, satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz.

Hakem Heyeti kararı aleyhinize ise 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir. Tüketici Mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Satın alınan veya şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri (2010 yılı için) 2.450,67 TL (iki bin dört yüzelli TLatmış yediKR) üzerinde ise tüketicinin İllerde faaliyet gösteren İl Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Parasal sınırlar (alt ve üst limitler) her yıl DİE'nin TEFE'de meydana gelen yıllık artış oranında arttırılır.

Satın aldığınız mal veya hizmet satıcı veya sağlayıcı tarafından vaat edilen veya standardında olmayan veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ve hizmetler ayıplı sayılır. Tüketici, malın veya hizmetin teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Bu durumda; Tüketicinin seçimlik hakları

  • Malın yenisi ile değiştirilmesini,
  • Ödediğiniz bedelin iade edilmesini,
  • Ayıbın neden olduğu, değer kaybının bedelden indirilmesini,
  • Ücretsiz olarak tamir edilmesini, Talep edebilirsiniz

İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri Sanayi Malları için ürettikleri Sanayi Malları için Bakanlıkça Onaylı Garanti Belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve asgari iki yıldır. Garanti Uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Satın alınan mal ve hizmetlerdeki gizli ayıp süresi de iki yıldır.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen Sanayi Mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslar arası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

Kapıdan Satışlarda veya Kampanyalı Kapıdan Satışlarda;

Tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar, Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmadan sorumlu değildir,

Kapıdan Satışlarda, tüketici sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Bu satışlarda sözleşmenin yapılması ve bir suretinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Cayma bildirimi sözleşmenin ön sayfasında bulunması gerekmektedir,

Bu konuda detaylı bilgiyi 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ve Bakanlığımız internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) bulabilirsiniz.

KAPIDAN SATIŞLARDA CAYMA İHBARNAMESİ (7 GÜN İÇİNDE.doc

KAPIDAN SATIŞLARDA CAYMA İHBARNAMESİ (7 GÜN SONRA).doc

TÜKETİCİ KANUNU.doc

ÖRNEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ.doc